Õppekava – SEO, sisuturundus ja -loome

Veebikoolitus – SEO, sisuturundus ja -loome

E-õpe

1. Õppeasutus

Milos OÜ

2. Õppekava nimetus eesti keeles

Veebikoolitus – SEO, sisuturundus ja -loome  (e-õpe, õppematerjalidega)

3. Õppekeel

Eesti

4. Õppekavarühm

Turundus ja reklaam

5. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk:

E-koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused kaasaegsest sisuloomest ja -turundusest. Koolituse tulemusena ta mõistab, kuidas koostada sisustrateegiat, müügile ja otsimootoritele optimeeritud sisutekste ja reklaamtekste. Samuti on tal arusaam, kuidas optimeerida oma koduleht SEO põhimõtetest lähtuvalt, ehk sedasi, et koduleht tuleks ka orgaanilises otsingus kõrgemal kohal välja.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Omandab baasteadmised sisuturunduse kasutusest Eestis.
 • Oskab hinnata kodulehele ja sotsiaalmeediasse väärtusliku sisu loomise olulisust ja näha selle rolli internetiturunduses
 • Mõistab, milleks on vaja persoona ehk oma ideaalse kliendi loomine.
 • Rakendab turunduses ja müügis SEO kaasaegsemaid lahendusi.
 • Oskab parimal võimalikul viisil kirjutada kodulehele märksõnapõhiseid tekste, mis oleks Googlele optimeeritud kuid samal ajal vastaks ka kliendi ootustele.
 • Oskab hinnata värske sisu (artiklid, blogipostitused, toodete ülevaated jms.) olulisust ja planeerida ette selle regulaarne loome.
 • Osaleja saab kaasa hulgaliselt nõuandeid, kuidas vähendada sisu loomiseks kuluvat aega UGC (kasutajate loodud sisu) ja juba olemasolevate postituse abil.
 • Tunneb erinevaid postituste liike ja nende toimimise edukust lähtuvalt algoritmidest.
 • Saab aimu, milliseid postitusi on vajalik teha rohkem lähtuvalt tema sihtrühma statistikast.
 • Saab hulgaliselt praktilisi nõuandeid, kust leida ideid sisuloomeks.
 • Rohkelt näiteid ja praktilisi töövahendeid, mille abil sisuloome regulaarsemaks ja jälgijatele meelepärasemaks teha.
 • On teadlik, mida pidada silmas kodulehe sisuloome juures visuaale kujundades ja tehes – kuidas optimeerida pilte ja mis formaadis neid teha kodulehte seejuures aeglustamata.
 • Mis juhtudel ja kus kasutada emojisid ja hashtage.
 • Koolitusel osalenu saab läbi rohkete praktiliste näidete elust enesest aimu, kuidas ise toiminguid kohe alguses õigemini teha.

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp:

Veebikoolitus SEO, sisuturundus ja -loome on mõeldud inimestele, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi kuidas kirjutada tekste, mis müüvad ja tulevad ka Google otsingus esile. Koolituse eesmärgiks on, et osaleja saaks ise endale praktilised teadmised, kuidas luua sisu sotsiaalmeedias, kodulehel ning sisuturunduses eri keskkondades. Ja seeläbi turunduskuludelt kokku hoida. Samal ajal aga ka teadmised, mida nö. nõuda ja jälgida, kui otsustatakse kaasata teenusepakkujat.

Koolitusele on oodatud eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning perefirmade turunduse ja sisuloome eest vastutavad inimesed.

Tegemist on koolitusega, kus teooriale on lisatud rohkelt praktilisi näiteid ja soovitusi. Samuti saab igaüks sooritada ülesandeid oma ettevõtmist silmas pidada, et kinnistuks äsja õpitu.

Veebikoolituse formaadi puhul on oluline eelis see, et koolituse soovija saab endale sobival ajal valida 7-päevase vahemiku, mil ta koolitust kuulata ja vaadata soovib. See on paindlik lahendus arvestades ka inimese tavaelu tempoga. Selline formaat võimaldab osalejal soovi korral jagada koolitus mitme päeva peale ja/või vaadata seda mitmel korral ja osade kaupa ise samal ajal praktilisi ülesandeid oma kontol tehes.

Õppe alustamise tingimused:

 • Õppijal peab olema oma arvuti ja kõlari võimekus.
 • Hea eesti keele oskus.
 • Võimalus läbida koolitus 7 päeva jooksul.
 • Huvi kirjutamise ja turunduse vastu.

7. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi (salvestatud veebikoolitus)

Õppekeskkond: Internet

Õppevahendid: Internet ja arvuti

8. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess:

E-õpe, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada 7- päevase perioodi jooksul. Peale koolitust on tal võimalus koolitusel omandatut rakendada veel õppematerjalide abil.

Õppe sisu:

 • Milleks üldse SEO, sisuturundus ja -loome?
 • Miks on oluline Persoona kirjeldamine?
 • Mis ajendab jälgijaid sinu sisu teistega jagama?
 • Millised on elementaarsed SEO oskused?
 • Mida silmas pidada teksti koostamisel, et see Googlele rohkem meelt mööda oleks?
 • Mida pidada silmas sisu vormindamisel?
 • Kuidas olemasoleva sisu (evergreen post) uuendamine aitab tööd efektiivsemalt teha?
 • Kust leida ideid märksõnadeks?
 • Kust leida sisu ideid?
 • Kuidas teksti vormindada, et see oleks hästi loetav nii desktop kui mobiilist?
 • Mida pidada silmas piltide ja tekstide ülesseadmisel?
 • Mis on UGC (kasutajate loodud sisu) ja kuidas seda efektiivsemalt ära kasutada?
 • Influencerid ja sinu sisu jagamine
 • #Hashtagid ja emojid – kuhu, kui palju ja millised?

Õppemeetodid:

Loeng, iseseisev töö

Õppematerjalide loend:

 • Videoloengud e-õppekeskkonnas
 • Koolituse slaidide materjalid

9. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamiskriteeriumid

2 persoona loomine vastavalt etteantud juhistele

Praktilised tööd/ülesanded

Ülesanne/iseseisev töö peab olema sooritatud.

10. Väljastatavad dokumendid

Tõend, kui praktiline töö on sooritatud.

11. Koolitaja kvalifikatsioon

Milos OÜ koolitaja peab omama praktilist kogemust antud valdkonnas tegelemisel minimaalselt 3 aastat.