Õppekorralduse alused

 1. Õppetöö toimub Milos OÜ-s (edaspidi nimetatud ka täiendkoolitusasutus) eesti keeles.
 2. Asjaajamise keel on eesti keel, vajadusel ka inglise keel.
 3. Täiendkoolitusasutuses toimub õpe juhatuse poolt kinnitatud õppekava alusel, mis on avaldatud kodulehel milos.ee.
 4. Täiendkoolitusasutuses on õigus korraldada lühiajalisi koolituskursusi. Nendest antakse teada milos.ee kodulehel avaldamise teel.
 5. Kõik õppekavad ja kursuse programmid koostatakse õpiväljundipõhisel.
 6. Õppekavades teeb muudatusi juhataja. Sisse viidud muudatused kinnitatakse juhatuse poolt.
 7. Õppekavad on vastavuses Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendõppeasutusele ja õppekavadele kehtestatud reeglitele.
 8. Õppeperiood koosneb akadeemilisest tunnist. 1 akadeemiline tund = 45 minutit.
 9. Õpe toimub kursuste, õpiringide, seminaride ja õppereiside vormis (edaspidi “kursus”).
 10. Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31.augustil.
 11. Õppetöö toimub päeva- ja/või õhtuõppevormis. Vajadusel ka e-õppevormis.
 12. Koolitaja ja õppurite nõusolekul või mõjuvatel põhjustel auditoorse õppe asendada osaliselt samas mahus e-õppega ja iseseisva tööga.
 13. Vähemalt 75% auditoorsel tööl osalenud õppuritele väljastatakse tõend.
 14. Kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite omandamist, väljastatakse õpilastele tunnistus. Eelduseks on aga kõigi õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundite teadmine vähemalt miinimumtasemel.
 15. Õppetöö järelvalvet teostab täiendkoolitusasutuse juht ja  juhatus.

ÕPPURITE KOOLITUSELE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD. VAIDLUSTE JA KAEBUSTE LAHENDAMINE

 1. Täiendkoolitusasutusse võivad õppima asuda täiskasvanud õpilased alates 18. eluaasta vanusest.
 2. Erandjuhtudel (erinevatele sihtgruppidele suunatud koolitused) võivad osaleda ka nooremad.
 3. Iga õppekava juures on välja toodud õppima asuja eelnev haridustaseme nõue.
 4. Õppur võetakse koolitusele vastu isikliku sooviavalduse, koolituspartneri registreerimisteate või firma koolitustellimuse alusel.
 5. Koolitusele vastuvõtmist tõendab koolituse vastutav korraldaja ja õppija või kliendifirma või kliendi rahastaja esindaja poolt allakirjutatud või isiklikult meiliaadressilt saadetud registreerimisleht, koolitatava rahastajate poolt väljastatud kinnituskiri või leping, millele kantakse koolituse nimi, koolituse toimumise aeg, kestvus.
 6. Juhi otsusel on õppur võimalik kursuselt välja arvata, juhul kui:
  – tuvastatakse ebaväärikas käitumine;
  – puudub mõjuv põhjus õppemaksu osalise või täieliku tähtaegselt tasumata jätmiseks, seejuures tasutud osa on täienduskoolitusasutusel õigus mitte tagastada;
  – õppija avaldab ise selleks soovi;
  – kursus lõppeb.
 7. Kui õppija ei nõustu juhataja otsusega täiendkoolituskeskusest väljaarvamise kohta, võib ta esitada kaebuse kooli juhatajale 10 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise päevast. Juhatajal on kaebuse lahendamiseks aega 30 päeva alates selle esitamisest.
 8. Õppekava täitmisel loetakse kursus läbituks.
 9. Õppekava juhil on õigus kohandada individuaalset õppekava, sh rakendada õppija varasemat õpi- ja töökogemust ehk VÕTA põhimõtteid ning vähendada vastavalt eelteadmistele ja kogemustele õppija ja/või rahastaja soovil koolituskursuse mahtu. Vähendatud mahuga teemad kooskõlastatakse nii, et tagatakse õpiväljundite saavutamine.
 10. Kursuse ja õppekava läbimist tõendab täiendkoolitusasutuse tõend või tunnistus.

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPETASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Tasuliste koolituste, õppekursuste- ja päevade ning koolitusürituste õppemaksu kalkulatsiooni koostab ja kinnitab täiendkoolitusasutuse juht iga tellimuse ja avatud kursuse kohta eraldi järgides vajadusel õppegruppide täituvuse astmest lähtuvat paindliku hinnakalkulatsiooni põhimõtet. Selle eesmärk on tagada õpperühma miinimumarvu täituvus ning ennetada koolituse ära jäämist. Vajaduse korral lepitakse osalejatega kokku koolituse edasilükkumine, et saavutada vajalik miinimu osalejate arv.
 2. Koolil on õigus esitada ettemaksuarve ning arveldada pikematel kursustel vastastikusel kokkuleppel nii ettemaksuna kui ka järelmaksuna mitmes jaoks.
 3. Tasutud ettemaksuarvet on õigus mitte tagastada, kui koolitusest loobuja või koolituse katkestaja pole kirjalikult teatanud ette vähemalt 14 tööpäeva enne koolituse algust või tulenevalt lepingus sätestatud tähtajast. Tähtaegse etteteatamise korral makstakse ettemaks tagasi.

TEISED ÕPPE KORRALDAMISEKS OLULISED TINGIMUSED. ÕPPURI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Õppuri õigused:

 • saada õppekavas ettenähtud õpet ja ette nähtud õppematerjalid e-materjalidena või paberkandjal
 • olla informeeritud täiendkoolitusasutuses toimuvast õppetegevusest
 • katkestada õpe
 • teha ettepanekuid täiendkoolitusasutuse töö paremaks korraldamiseks ja õppekavadesse muudatuste tegemiseks.

Õppur on kohustatud:

 • täitma õppekava nõudeid
 • osalema aktiivselt õppetöös
 • teatama koolitajale ette oma puudumisest
 • tasuma omafinantseeritava õppemaksu tähtaegselt ja vastavalt juhataja ja kursuslase vahelisele lepingule
 • järgima kursuse kodukorda.

KOOLITAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Täiendkoolitusasutuse õpetaja peab omama vähemalt kõrgharidust või pedagoogilist kutset, erialast haridust ja töökogemust;
 2. Koolitaja värbamisel määratakse tema õigused ja kohustused sõlmitavas käsundus-, töövõtu- või töölepingus.
 3. Vaidlused seoses koolitajate tööle võtmise või nende vabastamisega lahendab täiendkoolitusasutuse juht.
 4. Koolitaja peamisteks kohustusteks on:
  4.1. kursuslaste õpetamine lähtudes koolitusmahust, püstitatud eesmärkidest ja väljunditest
  4.2. tagada õppetööks vajalik tase ja arvestada võimalusel sihtgrupi erivajadustega
  4.3. tööaja maksimaalne kasutamine õpetuslike eesmärkide saavutamiseks
  4.4. õppetöö korraldamine vastavalt täiendkoolitusasutuse õppekavale ja kodukorrale kursuslase ja lektori vastastikuse lugupidamise vaimus
  4.5. tema hoolde usaldatud vara hoidmine.
 5. Koolitajal on õigus:
  5.1. nõuda õppetööks kokku lepitud tingimuste, sealhulgas õppetööks vajalike ruumide, õppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu
  5.2. pöörduda mistahes tööalases küsimuses juhi poole isiklikult.
 6. Teistel töötajatel on kõik tööd reguleerivate õigusaktidega sätestatavad ning juhataja ja töötaja vahelisest lepingust tulenevad õigused.

TÄIENDKOOLITUSKESKUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE JA OSALEJATE TAGASISIDE

 1. Koolitusteenuse edasiarendamiseks kogutakse kõigil koolituskursustel osalejatelt paberkandjal või digitaalsel kujul kirjalikku tagasisidet.
 2. Kursuse kvaliteedi hindamiseks kasutatakse  järgmisi hindamiskriteeriume:
 • Koolitusprogrammi, käsitletud teemade vajalikkus ja sobivus
 • Koolitusmeetodite sobivus, praktilise töö ja teoreetiline ülevaate osakaal
 • Koolitaja pädevuse hindamine
 • Koolitusmaterjalide tase
 • Tugiteenuste tase (koolituskoht, tehnika, kohvipausid)
 • Koolitusteemad ja moodulid, millest koolitatava hinnangul oli enim praktilist kasu
 • Õppija reflekteeriv enesehindamine: õppija enda panus, iseseisvate praktiliste tööde tähtaegsus
 • Üldine rahulolu ja koondhinnang kursuse kohta
 • Õppija ettepanekud kursuse edasiarendamiseks, parendamiseks

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE

 1. Õppekavade kvaliteedi eest vastutab õppekavade juht ja vastutav koolitaja.
 2. Õppekavade kvaliteeti hinnatakse väljundipõhiselt.

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMINE

 1. Milos OÜ ei oma koolitusruume. Koolituste läbiviimiseks leitakse rendipind arvestades koolituse läbi viimise aega, kohta ning head ligipääsetavust ja tingimusi.
 2. Koolituse asukohast antakse teada iga õppekava juures.
 3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks on tugiteenuste ja koolituskoha kohta küsimused ka tagasisidelehel. Osalejate põhjendatud ettepanekutega arvestatakse ruumide kohandamisel.