Õppekava – Google Ads veebikoolitus

Google Ads veebikoolitus

E-õpe

1. Õppeasutus

Milos OÜ

2. Õppekava nimetus eesti keeles

Google Ads veebikoolitus (e-õpe, õppematerjalidega)

3. Õppekeel

Eesti

4. Õppekavarühm

Turundus ja reklaam

5. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk:

E-koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised Google Ads reklaamidega alustamisel.  Koolituse tulemusena mõistab ta, kuidas luua ja seadistada konto ning kuidas leida õiged märksõnad ja neid reklaamis optimeerida. Samuti on tal arusaam erinevatest Google Ads reklaamiväljunditest.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Omandab baasteadmised Google Ads reklaamivõimalustest.
 • Oskab omal käel luua ja seadistada lihtsama Google Ads konto.
 • Mõistab, milleks on vaja leida õiged märksõnad, mis vastaksid ka reklaami eesmärgile.
 • Saab hulgaliselt praktilisi nõuandeid, kust leida märksõnaideid. 
 • Saab praktilisi nõuandeid, kuidas luua reklaamtekst, mis müüb.
 • Saab aru Google Ads kampaania ülesehitusest.
 • Oskab lugeda reklaamide kvaliteediskoori ja AdRanki.
 • Saab aru, mispärast on vaja reklaamidel regulaarselt silm peal hoida ja vastavalt nähtule reklaame veelgi paremaks optimeerida.
 • Tunneb erinevaid Google Ads reklaamiväljundeid (Displayreklaamid, YouTube)
 • Teab, kuidas kasutada taasturunduse ehk remarketingi eeliseid.
 • Koolitusel osalenu saab läbi rohkete praktiliste näidete elust enesest aimu, kuidas ise toiminguid kohe alguses õigemini teha.

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp:

Google Ads veebikoolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi kuidas Googles ise reklaame luua ja optimeerida ja seeläbi turunduskuludelt kokku hoida. Samal ajal aga ka teadmised, mida nö. nõuda ja jälgida, kui otsustatakse kaasata teenusepakkujat.

Koolitusele on oodatud eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning perefirmade turunduse eest vastutavad inimesed.

Tegemist on koolitusega, kus teooriale on lisatud rohkelt praktilisi näiteid ja soovitusi. Samuti saab igaüks sooritada ülesandeid oma ettevõtmist silmas pidada, et kinnistuks äsja õpitu.

Veebikoolituse formaadi puhul on oluline eelis see, et koolituse soovija saab endale sobival ajal valida 7-päevase vahemiku, mil ta koolitust kuulata ja vaadata soovib. See on paindlik lahendus arvestades ka inimese tavaelu tempoga. Selline formaat võimaldab osalejal soovi korral jagada koolitus mitme päeva peale ja/või vaadata seda mitmel korral ja osade kaupa ise samal ajal praktilisi ülesandeid oma kontol tehes.

Õppe alustamise tingimused:

 • Huvi tasulise turunduse vastu.
 • Õppijal peab olema oma arvuti ja kõlari võimekus.
 • Hea eesti keele oskus.
 • Võimalus läbida koolitus 7 päeva jooksul.

7. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe kogumaht: 4,6 akadeemilist tundi (salvestatud veebikoolitus)

Õppekeskkond: Internet

Õppevahendid: Internet ja arvuti

8. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess:

E-õpe, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada 7- päevase perioodi jooksul. Peale koolitust on tal võimalus koolitusel omandatut rakendada veel õppematerjalide abil.

Õppe sisu:

 • Google Ads tutvustus
 • Google konto loomine ja seadistamine
 • Otsingureklaamid ja märksõnad
 • Kampaaniad ja reklaamrühmad
 • Kvaliteediskoor ja AdRank
 • Reklaamide seadistamine
 • Reklaamide optimeerimine
 • Displayreklaamid
 • Videoreklaamid YouTubes
 • Remarketing ehk uuestiturundamine

Õppemeetodid:

Loeng, iseseisev töö

Õppematerjalide loend:

 • Videoloengud e-õppekeskkonnas
 • Koolituse slaidide materjalid

9. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamiskriteeriumid

15 märksõna leidmine ja esitamine vastavalt oma valdkonnale. Selle puudumisel valdkonnas, millega soovib õppija tegelema hakata.

9. Väljastatavad dokumendid

Tõend.

10. Koolitaja kvalifikatsioon ja koolituse kvaliteet

Milos OÜ koolitaja peab omama praktilist kogemust antud valdkonnas tegelemisel minimaalselt 3 aastat.

Iga koolituse lõpus on tagasiside andmise võimalus, millele toetudes viiakse vajadusel sisse täiendusi/parandusi. Kvaliteeti tagab ka asjaolu, et koolitaja on praktik, mistõttu on ta kursis pidevalt tulenevate uuenduste ja lisade antud reklaamivaldkonnas.