Õppekava – Turundamine Facebookis ja Instagramis

Veebikoolitus – turundamine Facebookis ja Instagramis

E-õpe

1. Õppeasutus

Milos OÜ

2. Õppekava nimetus eesti keeles

Veebikoolitus – turundamine Facebookis ja Instagramis (e-õpe, online õppematerjalidega)

3. Õppekeel

Eesti

4. Õppekavarühm

Turundus ja reklaam

5. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk:

E-koolituse eesmärk on anda õppijale teadmisi ja oskusi kaasaegsest sotsiaalmeedia turundusest. Anda ülevaade internetiturunduse põhilistest võtetest ja tööriistadest Facebookis ja Instagramis, kui eestlaste seas senini kõige suurema jälgijaskonnaga platvormidest.

Koolituse läbinu teab põhitõdesid nende kahe keskkonna tööpõhimõtetest ning sellest, millist sisu ja kuidas sinna luua.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Omandab baasteadmised sotsiaalmeedia kasutusest Eestis.
 • Mõistab, milleks on vaja persoona ehk oma ideaalse kliendi loomine.
 • Rakendab turunduses ja müügis Facebooki ja Instagrami kaasaegsemaid lahendusi.
 • Oskab parimal võimalikul viisil seadistada Facebooki ja Instagrami konto, mis vastaks ka kliendi ootustele.
 • Teab reklaamikampaaniate loogikat Facebookis ja Instagramis.
 • Tunneb peamisi kriteeriume ehk Facebooki ja Instagrami algoritmi, et on sõnum võimalikult paljudeni viia.
 • Tunneb erinevaid postituste liike ja nende toimimise edukust lähtuvalt algoritmidest.
 • Mõistab, kuidas planeerida sotsiaalmeedia sisu loomiseks aega.
 • Saab aimu, milliseid postitusi on vajalik teha rohkem lähtuvalt tema sihtrühma statistikast.
 • On teadlik, mida pidada silmas sotsiaalmeedia sisuloome juures visuaale kujundades ja tehes – millised toimivad paremini.
 • Kuidas üles ehitada sisutekst, et see saaks suuremat kaasatust.
 • Mis juhtudel ja kus kasutada emojisid ja hashtage.
 • Koolitusel osalenu saab läbi rohkete praktiliste näidete elust enesest aimu, kuidas ise toiminguid kohe alguses õigemini teha.

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp:

Veebikoolitus turundamine Facebookis ja Instagramis on mõeldud inimestele, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi internetiturunduse valdkonnas. Koolituse eesmärgiks on, et osaleja saaks ise endale praktilised teadmised, kuidas sotsiaalmeedias turundada ja seeläbi turunduskuludelt kokku hoida. Samal ajal aga ka teadmised, mida nö. nõuda ja jälgida, kui otsustatakse kaasata teenusepakkujat.

Koolitus on mõeldud ka algajatele – osalejal ei pea olema eelnevaid turundusalaseid teadmisi, kuid vajalikud on arvutikasutamise baasteadmised ja -oskused. Kuid soovitav oleks, et osalejal oleks olemas juba ettevõtte Facebooki ja/või Instagrami konto. Sedasi saab ta koolituses maksimumi võtta.

Veebikoolituse formaadi puhul on oluline eelis see, et koolituse soovija saab endale sobival ajal valida 7-päevase vahemiku, mil ta koolitust kuulata ja vaadata soovib. See on paindlik lahendus arvestades ka inimese tavaelu tempoga. Selline formaat võimaldab osalejal soovi korral jagada koolitus mitme päeva peale ja/või vaadata seda mitmel korral ja osade kaupa ise samal ajal praktilisi ülesandeid oma kontol tehes.

Õppe alustamise tingimused:

 • Facebooki ja Instagrami baasteadmised ja -oskused.
 • Õppijal peab olema oma arvuti ja kõlari võimekus.
 • Hea eesti keele oskus.
 • Võimalus läbida koolitus 7 päeva jooksul.

7. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe kogumaht: 4,3 akadeemilist tundi (salvestatud veebikoolitus)

Õppekeskkond: Internet

Õppevahendid: Internet ja arvuti

8. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess:

E-õpe, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada 7- päevase perioodi jooksul. Peale koolitust on tal võimalus koolitusel omandatut rakendada veel õppematerjalide abil.

Õppe sisu:

 • Kellele ja mis kanalisse ma peaksin sisu looma?
 • Kuidas seadistada Facebooki ja Instagrami kontosid?
 • Facebook ja Instagram Analytics – mida neist numbritest välja lugeda ja kuidas turunduses kasutusele võtta?
 • Kui tihti ja kuidas postitada?
 • Mida pidada silmas piltide ja video loomisel ja lisamisel?
 • Kuidas mänge läbi viia ja kuidas seda reklaamimisel kasutada?
 • Mis asi on Facebook Pixel ja kuidas see aitab turundada?
 • Kuidas teha soodsamalt Facebookis ja Instagramis tasulist reklaami.
 • Hashtagid ja turundus
 • Emojide kasutamine turundamiseks

Õppemeetodid:

Loeng, iseseisev töö

Õppematerjalide loend:

 • Videoloengud e-õppekeskkonnas
 • Koolituse slaidide materjalid

9. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamiskriteeriumid

2 persoona loomine vastavalt etteantud juhistele

Praktilised tööd/ülesanded

Ülesanne/iseseisev töö peab olema sooritatud.

10. Väljastatavad dokumendid

Tõend, kui praktiline töö on sooritatud.

11. Koolitaja kvalifikatsioon ja koolituse kvaliteet.

Milos OÜ koolitaja peab omama praktilist kogemust antud valdkonnas tegelemisel minimaalselt 3 aastat.

Iga koolituse lõpus on tagasiside andmise võimalus, millele toetudes viiakse vajadusel sisse täiendusi/parandusi. Kvaliteeti tagab ka asjaolu, et koolitaja on praktik, mistõttu on ta kursis pidevalt tulenevate uuenduste ja lisade antud reklaamivaldkonnas.