Eesti ettevõtete sotsiaalmeedia kasutus 2020

 1. aasta aprillis viisin läbi uuringu eesmärgiga saada parem pilt sellest, et kas ja kuidas Eesti ettevõtted kasutavad sotsiaalmeediat. Saadud tulemused on nüüd kokkuvõttena leitavad allolevast artiklist.

Lühidalt

 • Valdav osa – 84,7% (2019. aastal oli see praktiliselt sama ehk 84,3%) ettevõtjaid haldavad oma sotsiaalmeediakanaleid ise. Sageli tehakse seda aga muude tööde kõrvalt ehk puudub spetsiaalselt sotsiaalmeedia turundaja töökoht.
 • 42% vastajatest kulutavad sotsiaalmeedia kontodele kõigest kuni 2 tundi nädalas.
 • 56,9% (aastal 2019 oli see 67,4%) ettevõtetest maksavad sotsiaalmeedia kontode haldamise eest 100-300 eurot kuus.
 • 96,8% (2019. aastal 95,3%) ettevõtetest kasutavad aktiivselt Facebooki, järgneb Instagram 62,8% (2019.a 54,6%), kolmandal kohal on YouTube 25,3% (2019.aastal 21,6%).
 • Facebook on ka peamiselt kasutatav kanal 89,2% (aastal 2019 oli see näitaja 86,8%) ja ennustatakse seda ka järgmiseks aastaks esikohale.
 • Sotsiaalmeedias kohaloleku peamine eesmärk on oma toodete ja teenuste reklaam 86,9% (möödunud aastal 87,7%). Sellel järgnevad oma ettevõtte uudiste levitamine 81% (2019.a. 80,7%) ja brändi tuntuse kasvatamine 67,2% (aastal 2019 71,3%).
 • 63% teevad sotsiaalmeedias tasulist reklaami. Aasta varem oli see 69,2%.
 • Levinuim reklaamisumma on 100-500 eurot aastas, järgnes kuni 100 eurot aastas. Möödunud aastal oli esikohal kuni 100eur ja sellele järgnes 100-500 eurot aastas.
 • Topp 3 populaarsemat teist tüüpi reklaamikanalit on internetireklaamid 48,3%, aasta varem oli see teisel positsioonil 44,8%-ga. Teisel kohal e-maili turundus 47,5%, mis möödunud aastal oli esikohal 56,3-ga. Kolmas koht kuulus nii 2019 kui 2020 aasta ajalehtedele ja ajakirjadele 43,5% aastal 2019, 37% aastal 2020.

Uuringutulemused pikemalt vastavalt küsimustele:

1.   Vastajate arv

Küsitlusele vastajaid oli 411.

2.   Mis on teie ettevõtte peamine tegevusala?

Küsitlusele vastajate seas oli enim jaekaubandusest – 27,5%. Sellele järgnesid meelelahutus/kultuur/sport 11,7%-ga ja kolmandal kohal haridus/koolitused/konsultatsioonid 11,4%.

Suurem esindus oli ka turismi valdkonnast ning turunduse ja teenindusega tegelevate firmade poolt. Kuid vastajaid leidus ka IT-st, tööstusest, transpordist, tootmisest ja mitmelt poolt mujalt.

3.   Kas teil on eraldi turundusega tegelev(ad) töötaja(d)?

Üle poolte vastajatest ehk 64% (aasta varem 68,6%, aastal 2018 54,2%) ütles, et nende ettevõttes puudub spetsiaalselt turundusega tegelev inimene. 31,4%-l oli selline ametikoht aga olemas.

4.   Kas teie reklaamide üles seadmisega tegeleb inimene oma majast või tellite teenusena?

65,2% vastanutest ütlesid, et panevad oma reklaamid sotsiaalmeediasse üles ise. Aasta varem oli selleks 75,3%. 9% tellivad väljast ja 17,8%-l oli see kombineeritud ehk siis kord ise, kord tellivad teenusena. 8% ei tee üldse reklaame.

Ettevõtte reklaamid Facebooki ja Instagrami 

5.   Kas oma sotsiaalmeedia kontosid haldate ise või tellite teenusena sisse?

Ka siin oli ülekaalukas vastus, et oma sotsiaalmeedia kontode haldamisega tegeletakse ise. Selliselt vastasid 84,7% ja aasta varem oli see 84,3% vastanutest. 4,9% tellivad väljast (aasta varem 3,5%) ning 8,5% kombineerivad kord ise, kord teenusena.

6.   Kui haldate ise: mitu tundi nädalas selle peale aega kulub?

42% vastanutest saavad oma sotsiaalmeedia postituste üles panekuga hakkama kõigest kuni 2 tunniga. Sama palju aega kulus aasta varem 49,3% vastanutest. 25,9% kulub selleks aga 2-5 tundi nädalas, aasta varem oli siin vastajaid 33,9%. Kolmandal kohal 9,6%-ga 10 ja rohkem tundi nädalas. 2019ndal aastal oli selliseid vastajaid 5,8%.

Kuigi see näitaja on pisut kasvanud, on näha siis endiselt panustatakse sisu loomisele üsna vähe aega.

Sisu loomine Facebooki

7.   Kui tellite teenusena: kui palju kulub teenuse sisse ostmisele ühes kuus?

Siinkohal läks siis arvesse üksnes haldusele (tööjõukulu, teenusepakkuja) kuuluv raha ilma reklaamieelarveta.

56,9% ettevõtetest maksavad sotsiaalmeedia kontode haldamise eest 100-300 eurot kuus (aasta varem 67,4%). 17,7% tasuvad selle töö eest 300-600 eurot (aasta varem 17,9%). 12,3% maksavad 600-1000eurot. Rohkem, kui 2000 eurot kuus kulub väljast poolt teenusena tellitud töö peale aga 6,9%-l vastanutest, aasta varem oli see näitaja 3,7%.

Mis maksab Facebooki ja Instagrami haldus?

8.   Kui kaua on teie ettevõte kasutanud sotsiaalmeediat?

171 vastust ehk 41,6% olid vahemikus 2-5 aastat. See oli ka eelmise aasta kõige levinum vastus 42,5% ja veel aasta varem 40,7%-ga.  Sellele järgnes sarnaselt möödunud aastaga 5-10 aastat sotsiaalmeedias kohal olnud ettevõtteid (26,5%) ning 12,7%-ga 1-2 aastat sotsmeediat kasutanud ettevõtted.

Ettevõtteid, kes ütlesid, et nemad ei kasuta sotsiaalmeediat üldse, oli 10 ehk siis 2,4%, aasta varem oli see samuti 10. 2018ndal aastal oli selliste vastuste hulk märksa suurem ehk 7%. Rohkem, kui 10 aastat sotsiaalmeedia kanalite kasutamist kinnitasid olevat 66 ettevõtet ehk 6,3%.

9.   Milliseid sotsiaalmeediakanaleid teie ettevõte aktiivselt kasutab?

96,8% küsitlusele vastanud ettevõtetest kasutavad Facebooki. 2019.aastal oli selleks näitajaks 95,3%  ja veel aasta varem 2018.a. 91,9%. Nii, nagu möödunud aastatel, oli ka sellel korral teisel kohal Instagram 62,8%-ga (2019 – 54,6%, 2018. aastal 52,2%). Kolmanda koha saavutas YouTube 25,3%-ga (2019.a. – 21,6%, 2018. aastal 23,6%).

Nagu näha, Facebook on siiski esirinnas, mitte langustrendis nagu mitmel pool räägitakse. Endiselt on ta kerge tõusuga esimene.

Ka neljas koht oli sama, mis eelmistel aastal. See kuulus LinkedIn’ile 18,2%-ga (2019 – 14,2%, 2018. aastal 19,4%).

Väiksematest kanalitest leidus veel Twitterit 4,1%, VKontakte 1,9%, Pinterest 3,2%, Snapchat 1,2% ja mitmeid teisi – Issuu, Reddit, TikTok jne. 1,9% vastajatest ütlesid aga, et nemad ei kasuta aktiivselt mitte ühtegi sotsiaalmeedia kanalit. Eelmine aasta ütles sedasi 2,7%.

10.  Milline neist kanalitest on siiani olnud teie peamine kanal?

Küsitlusele vastanud ettevõtetest 89,2% pidasid oma peamiseks sotsiaalmeedia kanaliks Facebooki. Möödunud aastal oli selleks numbriks 86,8% ja aasta varem 85%. Instagram oli enim kasutatavaks platvormiks 4,7%-l vastanutest. Võrreldes eelmise aasta 6,6% ja üle eelmise aasta 3,9%-ga.

Ka see on omakorda tõestus Facebooki ülekaalukast võimust sotsiaalmeedia platvormide seas.

11. Mis te arvate, milline on teie peamiselt kasutatav sotsiaalmeediakanal järgmisel (2021) aastal?

73,5% (aasta varem 66,9%) vastajatest arvas, et selleks platvormiks on Facebook, 16,8% arvates on nad enim kohal Instagramis. Linkedini ja YouTube’i vastavad näitajad olid  3,9 % ja 1,9%.

Sotsiaalmeediat ei plaani järgmisel aastal üldse mitte kasutada 4 vastajat ehk ligi 1%. Aasta varem arvas sedasi samuti 1% ja 2 aastat tagasi 2,7% vastajatest.

Mitmed vastajad olid aga seda meelt, et Facebook on ja jääb peamiseks kanaliks, kuid Instagram on paralleelselt tihedalt kannul.

12.  Mis eesmärgil kasutate sotsiaalmeediat?

Peamine eesmärk sotsiaalmeedias kohalolekuks on toodete ja teenuste reklaam 86,9% (2019 –  87,7%, aasta varem 82,3%). Sellel järgneb oma ettevõtte uudiste levitamine 81%-ga. Kolmandal kohal sarnaselt eelmisele aastale brändi tuntuse kasvatamine 67,2%.

Sooduspakkumiste ja kampaaniate esitlemiseks kasutavad sotsiaalmeediat 54,7% vastanutest. 37,2% hoiavad sotsiaalmeedia abil silma peal ka oma konkurentidel ja nende tegemistel.

Samuti kogutakse nende kanalite kaudu klientidelt tagasisidet ja suheldakse B2B sektoris. Mainimist leidsid ka töökuulutuste ja blogi sisu jagamine, tudengite leidmine, klientidega suhte ja usalduse loomine ning soov olla „olemas“ ja läbi viia veebikursusi.

Miks kasutate sotsiaalmeediat?

13.  Kas teete sotsiaalmeedias tasulist reklaami? Mis on keskmine summa aastas, mida kasutate sotsiaalmeedia reklaamideks?

63% vastustest olid jaatavad. Eelmisel aastal 69,2%.

Esikohal oli sel aastal vahemik 100-500eur 22,4%-ga. Aasta varem oli see teisel kohal 24,9% ja 2018.a. 26,9%. Teisel kohal oli summa kuni 100eur 15,9%-ga. Aasta varem oli see esikohal 25,9%-ga ning 2018.a. 30,6%.

Kolmandal kohal oli summa 1000 – 5000 eurot aastas 13,6% (aasta varem 12,2% ja veel aasta varem 11,6%).

Nagu näha siis kulutused sotsiaalmeedia reklaamile on mõnevõrra kasvanud.

Tasulist reklaami ei kasuta 23,9% vastanutest.

Kui palju kulub sotsiaalmeedia reklaamile?

14.  Mis te arvate, kuidas muutub järgmisel aastal teie ettevõttel sotsiaalmeediasse kuluva reklaami eelarve?

Enam kui pooled ehk 53,1% vastanutest arvavad, et järgmisel aastal kulutused sotsiaalmeedia reklaamile tõusevad. Eelmisel aastal arvas sedasi 61% ja 2018.a. aastal 54,5%.

29,8% arvates jääb see samaks, aasta varem oli sama näitaja 28,4% ja veel aasta varem 32,2%. Üldse ei plaani järgmisel aastal sotsiaalmeedia reklaami peale panustada 6,5% vastajatest (2019 – 6,8%, 2018 arvas nii 4,8%).

Osad ei teadnud praegu veel öelda, oli isegi mõtteid, et tuleb enne praegune eriolukord üle elada.

15.  Kuidas hindate sotsiaalmeedia tasulise reklaami tulusust?

43,6% vastanutest hindavad sotsiaalmeedia tasulise reklaami tulusust heaks (2019 – 51,9%, 2018.a 47,9%), kuid 35,3% ei oska selle tasuvusele hinnangut üldse anda (2019.a. 31,4%, 2018.a 30,5%).

Väga hea reklaamikanalina nägid sotsiaalmeediat 12,3%  vastanutest. Aasta varem oli nii heal arvamusel vastanuid 9,5% ja 2018.aastal 11,6%. Samas, kui eelmisel aastal arvas 5,9%, et tegemist on halva reklaamiinvesteeringuga, siis sel aastal arvas nii veidi rohkem ehk 7,5%.

Väga halva reklaamikanaliga on tegemist 1,3% sõnul, mis on täpselt sama suur kui aasta varem.

Kas Facebooki reklaam on tulus?

16.  Kas sotsiaalmeedia on teie reklaamiplaanis peamine või toetav reklaamkanal?

Sellele küsimusele vastas jaatavalt 26,5% ettevõtjatest (eelmine aasta 40,7% ja aasta varem 31,3%), „täiendav“ 32,1% (2019 – 35,5%, 2018.a 47,2%) , 13,9% vastajatest teevadki reklaami ainult sotsiaalmeedias, eelmine aasta oli selleks suuruseks 8,8% ja 2018.a 12,2%.

17.  Milliseid teisi tüüpi (v.a. sotsiaalmeedia) meediat kasutate reklaamiks?

Kui möödunud kahel aastal oli esikoht e-mailil (56,3% / 55,5%) siis sellel aastal oli esikohal internetireklaamid (Google Ads jt) 48,3%-ga. Need olid 44,8 eelmisel aastal, 48,6% aasta varem.

Sellel aastal oli teine koht e-mailiturundusel 47,5%-ga.

Kolmandat kohta hoidsid ajalehed ja ajakirjad nagu kahel eelmisel aastal. See aasta 37%, aasta varem 43,5% eelmisel aastal ja  47,6% üle eelmisel aastal.

Internetiturunduse kasutamine

Neljas koht oli tõusjana raadio – 31%.

Kui üle möödunud aastal vastas vaid üks ettevõte, et kasutab turundamiseks blogi, eelmisel aastal 21,4% siis sel aastal vastas sedasi 22,8%.

Internetiturunduse reklaamid

 

Kas soovite midagi lisada?

Viimasena esitasin lahtiste vastustega küsimuse. Ka siin oli vastuseid mitmeid. Siinkohal toon mõned neist ka välja:

 • Päris mitu vastajat olid mures selle pärast, et suured turundusfirmad ei võta väikseid tegijaid jutule ja tõsiste partneritena. Nii öelda lükatakse praktikantidele nende tööd kuigi väljaminek on väikefirmale tunduvalt silmnähtavam kui suurematele.
 • Arvati ka, et B2B valdkonnas sotsiaalmeedia lausreklaam ei tööta.
 • Samuti oldi mures sotsiaalmeedia koolituste kvaliteedi pärast. Tihti peale pidid koolitused olema liiga kallid, mis ei vasta saadavale sisule. Et on liiga palju teooriat ja vähe praktilist osa, mida endaga kohe koolituselt kaasa võtta.

 

Kokkuvõtteks

Tänan kõiki uuringus osalejaid, et andsite oma panuse vastuste näol. Loodan, et järgmisel aastal saame läbi viia taaskord uuringu, et näha jooksvalt neid trende.